Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
15/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
Về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2014
14/2013/NQ-HĐND 11/12/2013
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
31/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Quy định về chủ trương và thẩm quyền ban hành chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016
30/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Định
29/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2015
28/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định
27/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên thôn, làng, khu phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh Bình Định
26/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định
24/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc ban hành một số mức thu thủy lợi phí theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ
23/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc Quy định giá bán nước máy từ năm 2013 đến năm 2015 do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp
22/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
21/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013
19/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015
18/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
17/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
16/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
15/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
Thông qua các Báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI
13/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp
10/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.
09/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn.
03/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
Về việc điều chỉnh, bổ sung kê hoạch đầu tư phát triển năm 2012
56/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh.
55/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
54/NQ-HĐND 09/12/2011
Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
51/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020.
50/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015.
40/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định
38/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về dự tóan ngân sách năm 2012 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012
35/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
V/v điều chỉnh, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015
Trang
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 13 trang.