Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
3/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
2/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010
13/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
12/ NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
12/ NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
12/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
11/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về thành lập Phòng dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện
10/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn
1/ 2010/NQ-HĐND 28/07/2010
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
31/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh
30/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc Chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh
29/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Bình Định
28/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
26/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhân thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định
25/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Quy định của Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định
24/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010
22/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về dự toán ngân sách năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010
21/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
20/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
1/ 2009/NQ-HĐND 04/05/2009
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011
35/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2008
Về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Định
47/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa X,nhiệm kỳ 2004-2009
46/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
45/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc cho ông Trần Hữu Hạnh thôi giữ chức Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
44/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc cho ông Trần Hữu Hạnh thôi giữ chức Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
43/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
42/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của HĐND tỉnh Bình Định
Trang
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 13 trang.