Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
234/BC-UBND 05/12/2019
Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII)
233/BC-UBND 03/12/2019
Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong năm 2018 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII)
232/BC-UBND 03/12/2019
Sơ kết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (Từ ngày 17/5/2017 đến 30/11/2019)
230/BC-UBND 02/12/2019
Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020
229/BC-UBND 25/11/2019
Kết quả hoạt động đối ngoại năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của địa phương
228/BC-UBND 25/11/2019
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
227/BC-UBND 22/11/2019
Tổng kết công tác Tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác trong năm 2020
226/BC-UBND 22/11/2019
Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ (Từ 15/10/2017 đến 14/14/2019)
225/BC-UBND 21/11/2019
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
224/BC-UBND 21/11/2019
Kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
223/BC-UBND 21/11/2019
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020
221/BC-UBND 20/11/2019
Thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ
220/BC-UBND 19/11/2019
Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
218/BC-UBND 18/11/2019
Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2018
217/BC-UBND 15/11/2019
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
216/BC-UBND 15/11/2019
Giải trình và cam kết khắc phục các nội dung lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
215/BC-UBND 13/11/2019
Tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP
214/BC-UBND 08/11/2019
Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020
213/BC-UBND 08/11/2019
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019
207/BC-BCĐ 08/11/2019
Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ
212/BC-UBND 07/11/2019
Kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ
211/BC-UBND 06/11/2019
Tình hình thực hiện chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Định
210/BC-UBND 06/11/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019
209/BC-UBND 05/11/2019
Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
205/BC-BCĐ 01/11/2019
Kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019
208/BC-UBND 31/10/2019
Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Quy Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
207/BC-UBND 31/10/2019
Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
206/BC-UBND 31/10/2019
Kết quả triển khai Đề án khung về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh
204/BC-UBND 28/10/2019
Báo cáo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
203/BC-UBND 28/10/2019
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
Trang
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 26 trang.