Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
18/2012/NQ-HĐND 07/12/2012
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
17/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
16/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
15/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
Thông qua các Báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI
13/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp
10/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.
09/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
V/v điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn.
03/2012/NQ-HĐND 20/07/2012
Về việc điều chỉnh, bổ sung kê hoạch đầu tư phát triển năm 2012
56/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh.
55/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
54/NQ-HĐND 09/12/2011
Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
51/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020.
50/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015.
40/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định
38/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
Về dự tóan ngân sách năm 2012 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012
35/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
V/v điều chỉnh, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015
34/2011/NQ-HĐND 09/12/2011
V/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
52/2011/NQ-HĐND 09/11/2011
Về Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 và định hướng giảm nghèo đến năm 2020.
29/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Bình Định và thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn
27/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang lọai hình công lập và công lập họat động theo cơ chế tự chủ tài chính
23/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh
21/2011/NQ-HĐND 18/08/2011
Về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015.
28/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
27/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
26/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
25/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
24/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Bình Định
23/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
22/ 2010/NQ-HĐND 09/12/2010
Về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp
Trang
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 12 trang.