Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
28/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
26/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhân thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định
25/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Quy định của Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định
24/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010
22/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về dự toán ngân sách năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010
21/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
20/ 2009/NQ-HĐND 11/12/2009
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
2665/ QĐ-CTUBND 19/10/2009
V/v phê duyệt danh mục trang thiết bị dạy nghề thuộc nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009 cho Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn
1/ 2009/NQ-HĐND 04/05/2009
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011
35/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2008
Về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Định
47/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa X,nhiệm kỳ 2004-2009
46/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
45/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc cho ông Trần Hữu Hạnh thôi giữ chức Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
44/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc cho ông Trần Hữu Hạnh thôi giữ chức Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
43/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
42/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của HĐND tỉnh Bình Định
41/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của HĐND tỉnh
40/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Bình Định
39/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định
38/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc điều chỉnh định mức đào tạo nghề trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định
37/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
36/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Định
35/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về dự toán ngân sách năm 2009 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009
34/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
33/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009
32/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
1/ 2008/NQ-HĐND 22/08/2008
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
2/ 2008/NQ-CP 09/01/2008
Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2008
Trang
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 12 trang.