Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1/ 2008/NĐ-CP 03/01/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37/ NQ-HĐND 19/12/2007
Về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định
36/ NQ-HĐND 19/12/2007
Về chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định
34/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh
34/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh
33/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và làng, thôn, khu vực
32/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố
31/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Bình Định
30/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
30/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
29/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
28/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề và lao động xã hội trên địa bàn tỉnh
27/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010
26/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6
25/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh
24/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định
22/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2006
21/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc dự toán ngân sách năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2008
20/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008
19/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
61/ 2007/NQ-CP 07/12/2007
Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
9/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc quy định mức chi công tác phí và chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định
9/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc quy định mức chi công tác phí và chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định
8/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định
8/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định
7/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
7/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
7/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
6/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thông qua một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững
Trang
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 12 trang.