Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thông qua một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững
6/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
7/ 2007/NQ-HĐND
5/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc giảm thủy lợi phí
5/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc giảm thủy lợi phí
4/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
4/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
3/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước tỉnh Bình Định
3/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước tỉnh Bình Định
2/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007
18/ NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
18/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X,nhiệm kỳ 2004 - 2009
17/ NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
17/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X,nhiệm kỳ 2004 - 2009
16/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định,nhiệm kỳ 2004 - 2009
16/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định,nhiệm kỳ 2004 - 2009
15/ NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2007
14/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thông qua Đề án Kiện toàn mạng lưới thú y thủy sản và khuyến ngư cơ sở
14/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thông qua Đề án Kiện toàn mạng lưới thú y thủy sản và khuyến ngư cơ sở
13/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc Quy định một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao tỉnh Bình Định
13/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc Quy định một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao tỉnh Bình Định
12/ NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc chủ trương thực hiện trình tự các bước đưa Huyện An Nhơn lên thị xã
12/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc chủ trương thực hiện trình tự các bước đưa Huyện An Nhơn lên thị xã
11/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn
11/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn
10/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thông qua Đề án đặt tên đường Thị trấn Tăng Bạt Hổ,Huyện Hoài Ân
10/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thông qua Đề án đặt tên đường Thị trấn Tăng Bạt Hổ,Huyện Hoài Ân
1/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
1/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
38/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
38/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 12 trang.